mengshoel båtforening

menghoel båtforening

 

Vedtekter 

§ 1 Navn Foreningens navn er Mengshoel Båtforening (heretter forkortet MB)

§ 2 Medlemskap Den som disponerer båtplass, plikter å stå som medlem av MB, og likeledes plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og vedtekter.
Medlemmene plikter å varsle styret om endring av navn/adresse og telefonnummer. Medlemmer skal vederlagsfritt tildeles et eksemplar av MB`s vedtekter og reglement.
Medlemmer som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse og som er til skade for foreningen, kan etter skriftlig varsel gitt av styret, ekskluderes.
Hver båtplass har to stemmer, dette vil si at begge i husstanden er valgbare.

§ 3 Kontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet for en periode på 1-ett-år regnet fra 1. januar året etter årsmøtets avholdelse, og må være innbetalt innen 31.03. Ved for sen betaling innkreves et tilleggsgebyr på kr 100,- til dekning av merutgifter. Blir ikke kontingent og/eller gebyr betalt innen denne fristens utløp, anses båtplassen for oppsagt.

§ 4 Foreningens ledelse MB administrative organer er : 1. Årsmøtet 2. Styret Årsmøtet kan for øvrig oppnevne komiteer og utvalg for utredning av bestemte saker. Tidsfrister for arbeidet vedtas av årsmøtet. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes innen 01.04. Årsmøtet kan vedta retningslinjer for virksomheten og de økonomiske rammer. Medlemmene innkalles med minst 1-En-ukers skriftlig varsel. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende minst 4 dager før årsmøtet.

§ 5 Årsmøtet Det ordinære årsmøtet skal behandle: 1. Åpning/innkalling 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskive protokollen. 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap fremlagt i revidert stand, regnskapsåret følger kalenderåret 5. Fastsettelse av neste års kontingent, både havneavgift og medlemsavgift. Fastsettelse av omsetningspris pr. brygge. Styret fremmer forslag. 6. Innkomne forslag 7. Valg av styre, valgkomité på 2 medlemmer, 2 revisorer Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Lovendringer krever minst 2/3 flertall, eller ved 2 påfølgende årsmøter.

§ 6 Styrets sammensetning Leder, sekretær, kasserer, 1 styremedlem. Styret fastsetter de nødvendige instrukser, herunder havnereglement. Formann har dobbeltstemme. I tillegg til styret kan det oppnevnes 1 bryggekontakt fra hver brygge hvis ikke brygga er representert i styret eller hvis styret finner det nødvendig.

§ 7 Kasserers oppgaver. Kasserer fører enkelt regnskap, krever inn kontingent og ordner alle inn - og utbetalinger. Regnskapet avsluttes pr. 31.12 og skal være revidert av MB`s revisorer. Det fremlegges for årsmøtet for endelig godkjenning.

§ 8 Tildeling av båtplass. Bare medlemmer i MB har anledning til å disponere båtplass i havna. Styret setter opp prioritert venteliste etter søknadsdato om båtplass. Ventelista skal oppdateres etter hvert gjennom året, og være à jour til årsmøtet. Alle båtplasser disponeres i utgangspunktet av MB. Medlem har ikke lov til å overdra plassen sin til andre en MB. Medlemmene som har satt seg på liste med ønske om å få bytte båtplass, får førsterett ved tildeling av ledig plass. Båtplasser blir tildelt i havna av styret. Enhver plass må disponeres i sin fulle bredde, så fremt ikke annet tilsier regulering av bredden. Medlemmet er økonomisk ansvarlig for plassen til MB eller medlemmet klarer å skaffe overtaker til plassen. MB er ikke forpliktet til å løse inn plasser.

§ 9 Overdragelse av båtplass Medlem som vil selge/bytte sin båtplass skal melde dette skriftlig til styret. MB’s styre vil da selge plassen til første på venteliste. Medlem har dog anledning til å overdra båtplassen til: egne barn/ektefelle/samboer. Styret i MB kan anbefale omplassering av båter for bedre utnyttelse av bryggene. Videre kan også medlemmer søke styret om å få bytte plass. I begge tilfeller må alle berørte parter være enige. Medlemmer med plass plikter å skaffe 1. stk leider av god kvalitet. Leiderne skal i utgangspunktet følge plassen, og det vil bli godtgjort økonomisk for leider i god stand. Ved plassbytte innad i havna kan også leider byttes.

§ 10 Uteie av båtplass. Utleie av båtplasser skal gå gjennom MB. Medlemmer kan ikke selv stå for framleie. Når plassen er bortleid har medlem med fast plass og plassleier en stemme hver

§ 11 Merking av båter. Det er pr. dags dato ikke registreringsplikt i havna.

§ 12 Fortøyning. Båter i anlegget skal være tilstrekkelig fortøyd med godkjent fortøyningsutstyr og nødvendige fendere på hver side. Båter i bøye skal ha godkjent fortøyning. Ingen båter må være slik fortøyd at skade eller ulempe kan påføres andre båter, brygger, leidere eller annet utstyr i havna. Skader av nevnte art medfører erstatningsansvar for båteier. Dårlige/feil fortøyninger vil bli påpekt. Hvis det ikke blir rettet, vil styret få montert skikkelige fortøyninger for båteiers regning. Etter at båten er fjernet ved sesongslutt skal båtfortøyninger fjernes. Leider skal være av god kvalitet, styret kan kreve dårlige leidere byttet/forbedret.

§ 13 Opplagsplass. Det er ikke anledning til å lagre båter i moloen over vinteren.

§ 14 Parkeringsplass/båthengere. Medlemmer disponerer parkeringsplass i moloen og langs vegen. Parkering skal skje slik at innkjøringene på hver side og nedkjøringsvegen inne i vika ikke blokkeres. Båthengere skal ikke lagres i havna. Det er kun anledning til å la henger stå mens båt sjøsettes eller prøvekjøres. Personer som ikke er medlem i MB kan sjøsette, men ikke bruke havna som base for bil og henger.

§ 15 Renhold. Søppel og avfall skal fjernes. Det er strengt forbudt å tømme septiktank, olje eller oljeholdig vann i havnebassenget. Alle er ansvarlig for å holde området ryddig og pent.

§ 16 Ansvar. Den som oppholder seg i båthavna har selv det hele og fulle ansvar for skader og/eller mèn som måtte inntreffe. MB påtar seg intet ansvar for skader som måtte oppstå ved bruk av båtplass eller utstyr. Havna er åpen for bruk til bading og lignende for alle. Ferdsel på bryggene skal skje med forsiktighet: Bading fra leidere eller båter er strengt forbudt.

§ 17 Vakthold. Det er for øyeblikket ikke nødvendig med vakthold i moloen.

§ 18 Brudd på lover og regler. Brudd på bestemmelsene kan medføre bortvisning fra havnen. For å få dekket evt. skyldig beløp har MB pant i båtplass. § 19 Oppløsning av MB. Oppløsning av MB behandles som lovforslag, men må vedtas av 2/3 flertall på to årsmøter 19.04.10